วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

คำถามท้ายบทที่ 1 เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ข้อ 1. ระบบสารสนเทศคืออะไร และระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้าง
คำตอบ.
ระบบ (System) หมายถึง กลุ่มของส่วนประกอบ หรือระบบย่อยต่าง ๆ ที่มีการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
สารสนเทศ (Information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ในอนาคตได้
ระบบสารสนเทศ หมายถึง เป็นการนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและ สนับสนุนการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศแสดงดังรูป


ระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์คือ สามารถนำไปช่วยในการทำงานต่าง ๆ เมื่อมีระบบสารสนเทศที่ดีช่วยในการตัดสินใจ วางแผน ก็จะสามารถทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ง่าย ช่วยให้ได้เปรียบในการค้าธุรกิจ

ข้อ 2. ข้อมูลกับสารสนเทศ และสารสนเทศกับความรู้ แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
คำตอบ.
ข้อมูลหมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล สารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ส่วนความรู้คือการรับรู้และความเข้าใจในสารสนเทศจนถึงระดับที่สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้ก็คือ มีความเข้าใจ องค์ประกอบต่าง ๆ จนอาจสร้างเป็นทฤษฎี หรือเป็นแบบจำลองทางความคิด และสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้

ข้อ 3. ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศทั่ว ๆ ไปมีอะไรบ้าง
คำตอบ.
ส่วนประกอบของสารสนเทศทั่ว ๆ ไป มี 4 ส่วน คือ
1. ส่วนการรับข้อมูล (Input)
2. ส่วนการประมวลผล (Process)
3. ส่วนการแสดงผล / ส่งออก (Output)
4. ส่วนการส่งข้อมูลสะท้อน (Feedback)

ข้อ 4. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (CBIS) คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
คำตอบ.
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คือ การพัฒนาและประยุกต์เอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการสื่อสารมาใช้ควบคู่กับสานสนเทศ กลายเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการส่งข้อมูลและสารสนเทศถึงกันและกันได้
ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย 6 ส่วนต่อไปนี้
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2. ซอร์ฟแวร์ (Software)
3. ข้อมูล (Data)
4. การสื่อสารหรือเครือข่าย (Networks)
5. กระบวนการทำงาน (Process)
6. บุคลากรที่จัดการให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Peopleware)

ข้อ 5. จงยกตัวอย่างระบบใด ๆ มา 1 ระบบ พร้อมทั้งจำแนกส่วนประกอบและเป้าหมาย
คำตอบ.
ระบบโรงงานผลิตแคปหมู
Input - หนังหมู
Process - ขั้นตอนการทำแคปหมู
Output - แคปหมู
Feedback - รสชาติ คุณภาพ ของแคป
เป้าหมาย - เพราะการทำแคปหมูนั้นไม่ใช้เรื่องง่ายจะต้องมีการวิเคราะห์ชนิดของหนังหมูด้วย ว่ามาจากส่วนไหนจากตัวหมู เพราะการผลิตแคปหมูที่ผลิตจากหนังหมูที่มาจากคนล่ะส่วนของร่างกายหมู ก็มีกรรมวิธีขั้นตอนในการทำที่แตกต่างกันเริ่มตั้งแต่ การตากหนัง เวลาการตาก ของแต่ล่ะเกรดของหนังก็จะแตกต่างกันไปเป็นการพิถีพิถันมาก ๆ จึงต้องมีการนำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ก่อนการผลิต เพื่อให้ได้แคปหมูที่มีคุณภาพรสชาติถูกปาก สามารถนำไปจำหน่ายได้ผลกำไรตอบแทนที่ดี

1 ความคิดเห็น:

AMiNo~ กล่าวว่า...

ขอบคุณค่า